เข็มทองจิราภรณ์, อมตาริยกุลวันทนา, and คุณากรพิทักษ์ประพรทิพย์. “The Superleadership of School Administrators Affecting the High Performance Organizations Under the Secondary Educational Service Area”. Journal of Graduate Research 10, no. 1 (June 29, 2019): 97-113. Accessed September 28, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/168749.