วิชิตนนทการสัณหวัช, อมตาริยกุลวันทนา, and คุณากรพิทักษ์ประพรทิพย์. “Quality of Work Life Factors Affecting Organizational Commitment of Teachers in Schools Under Udonthani Primary Educational Service Area Office 4”. Journal of Graduate Research 10, no. 1 (June 29, 2019): 169-188. Accessed February 26, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/168590.