พันธุวัฒน์ปุญชรัศมิ์, หมื่นแจ่มสำเนา, and ประเสริฐพันธุ์สงบ. “The Development of Student Screening Program of Phrao Wittayakom School, Chiang Mai Province”. Journal of Graduate Research 9, no. 1 (June 27, 2018): 167-181. Accessed August 5, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/130925.