แก้ววรา เ., มณีโกศล ช., และ อินทะยะ ย. “การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, น. 168-81, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96261.