ชุมมัธยา เ., ใจสนิท เ., และ ปัญญาพฤกษ์ ส. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, น. 61-71, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96240.