ผิวพรรณ อ., ใจสนิท เ., และ สองแสน ศ. “ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, น. 99-113, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95806.