ปิติสวโรจน์ ช., ธนะชัยขันธ์ น., และ ปัญญาพฤกษ์ ส. “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, น. 57-69, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95798.