แซ่ลิ่ว จ. “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 57-70, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/254099.