ไชยชนะ น., ศักดิ์สุภาพ เ., และ เหมะประสิทธิ์ ส. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่ส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 31-44, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/249716.