อยู่ภักดี ช., และ ดวงชาทม ก. . . “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 31-41, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/247510.