กำปนาท ท. . ., คุณชยางกูร ศ. ., ปัญจอริยะกุล ส., ปินทะนา ไ. ., และ เกษากิจ แ. . “พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 1-10, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/242749.