สถิรวัฒน์กุล น. . “การใช้เกมในการสอนภาษาจีน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 81-89, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240767.