แสงจันทร์ พ. . “การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความร่วมมือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 27-41, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240596.