ทองธิยะ ก. . . “การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐาน (EBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 1-14, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240534.