กาหลง พ., ดวงชาทม ก. ., และ เรืองสุวรรณ ช. . “แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 149-62, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240222.