หงษ์คง ณ., และ ใบลี ช. . . “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 135-48, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/223691.