ใจเย็น แ., อินทะยะ ย., และ อินตุ่น ศ. “การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 55-72, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/189949.