เข็มทองจ., อมตาริยกุลว., and คุณากรพิทักษ์ป. “The Superleadership of School Administrators Affecting the High Performance Organizations Under the Secondary Educational Service Area”. Journal of Graduate Research, Vol. 10, no. 1, June 2019, pp. 97-113, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/168749.