พันธุวัฒน์ป., หมื่นแจ่มส., and ประเสริฐพันธุ์ส. “The Development of Student Screening Program of Phrao Wittayakom School, Chiang Mai Province”. Journal of Graduate Research, Vol. 9, no. 1, June 2018, pp. 167-81, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/130925.