ไชยยาส., ฟูแสงส., อุทธโยธาส., and หมื่นแจ่มส. “The Development Model for Integrated Education Management With Community Way of Shan in Chiang Mai Province”. Journal of Graduate Research, Vol. 8, no. 2, Dec. 2017, pp. 37-50, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/107121.