[1]
แก้ววรา เ., มณีโกศล ช., และ อินทะยะ ย., “การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 168–181, ก.ค. 2016.