[1]
ชุมมัธยา เ., ใจสนิท เ., และ ปัญญาพฤกษ์ ส., “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 61–71, ก.ค. 2016.