[1]
ผิวพรรณ อ., ใจสนิท เ., และ สองแสน ศ., “ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 99–113, ม.ค. 2017.