[1]
ปิติสวโรจน์ ช., ธนะชัยขันธ์ น., และ ปัญญาพฤกษ์ ส., “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 57–69, ม.ค. 2017.