[1]
ไชยชนะ น., ศักดิ์สุภาพ เ., และ เหมะประสิทธิ์ ส., “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่ส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 31–44, ธ.ค. 2021.