[1]
อยู่ภักดี ช. และ ดวงชาทม ก. . ., “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 31–41, มิ.ย. 2021.