[1]
กำปนาท ท. . ., คุณชยางกูร ศ. ., ปัญจอริยะกุล ส., ปินทะนา ไ. ., และ เกษากิจ แ. ., “พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 1–10, ธ.ค. 2020.