[1]
สถิรวัฒน์กุล น. ., “การใช้เกมในการสอนภาษาจีน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 81–89, มิ.ย. 2020.