[1]
ทองธิยะ ก. . ., “การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐาน (EBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2020.