[1]
กาหลง พ., ดวงชาทม ก. ., และ เรืองสุวรรณ ช. ., “แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 149–162, มิ.ย. 2020.