[1]
หงษ์คง ณ. และ ใบลี ช. . ., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 135–148, มิ.ย. 2020.