[1]
ใจเย็น แ., อินทะยะ ย., และ อินตุ่น ศ., “การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 55–72, ธ.ค. 2019.