[1]
เข็มทองจ., อมตาริยกุลว., and คุณากรพิทักษ์ป., “The Superleadership of School Administrators Affecting the High Performance Organizations Under the Secondary Educational Service Area”, J.Grad Res, vol. 10, no. 1, pp. 97-113, Jun. 2019.