[1]
วิชิตนนทการส., อมตาริยกุลว., and คุณากรพิทักษ์ป., “Quality of Work Life Factors Affecting Organizational Commitment of Teachers in Schools Under Udonthani Primary Educational Service Area Office 4”, J.Grad Res, vol. 10, no. 1, pp. 169-188, Jun. 2019.