[1]
สีพิกาส., อมตาริยกุลว., and คุณากรพิทักษ์ป., “The Authentic Leadership of School Administrator Affecting the Organizational Commitment Under the Office of Primary Educational Service Area in Udonthani Province”, J.Grad Res, vol. 10, no. 1, pp. 77-95, Jun. 2019.