แก้ววรา เจษฎา, มณีโกศล ชาตรี, และ อินทะยะ ยุพิน. 2016. “การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น”. วารสารบัณฑิตวิจัย 7 (2):168-81. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96261.