ชุมมัธยา เขมินทรา, ใจสนิท เพ็ญพิศุทธิ์, และ ปัญญาพฤกษ์ สุดาพร. 2016. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย 7 (2):61-71. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96240.