ผิวพรรณ อัจฉรา, ใจสนิท เพ็ญพิศุทธิ์, และ สองแสน ศิวภรณ์. 2017. “ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง”. วารสารบัณฑิตวิจัย 8 (1):99-113. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95806.