ปิติสวโรจน์ ชานนท์, ธนะชัยขันธ์ นพพร, และ ปัญญาพฤกษ์ สุดาพร. 2017. “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”. วารสารบัณฑิตวิจัย 8 (1):57-69. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95798.