แซ่ลิ่ว จันทรา. 2022. “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย 13 (2):57-70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/254099.