ไชยชนะ นลพรรณ, ศักดิ์สุภาพ เกริก, และ เหมะประสิทธิ์ สุนีย์. 2021. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่ส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. วารสารบัณฑิตวิจัย 12 (2):31-44. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/249716.