อยู่ภักดี ชูพงศ์, และ ดวงชาทม กฤษกนก. 2021. “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย 12 (1):31-41. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/247510.