กำปนาท ทิพย์เกสร, คุณชยางกูร ศันทนี, ปัญจอริยะกุล สิรินทร์นิชา, ปินทะนา ไพรศิลป์, และ เกษากิจ แสงจันทร์. 2020. “พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย 11 (2):1-10. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/242749.