สถิรวัฒน์กุล นฤชล. 2020. “การใช้เกมในการสอนภาษาจีน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต”. วารสารบัณฑิตวิจัย 11 (1):81-89. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240767.