ทองธิยะ กมลพร. 2020. “การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐาน (EBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย 11 (1):1-14. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240534.