กาหลง พิชญาณี, ดวงชาทม กฤษกนก, และ เรืองสุวรรณ ชยากานต์. 2020. “แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย 11 (1):149-62. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240222.