หงษ์คง ณัฐพล, และ ใบลี ชัชจริยา. 2020. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี”. วารสารบัณฑิตวิจัย 11 (1):135-48. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/223691.