ใจเย็น แสงนภา, อินทะยะ ยุพิน, และ อินตุ่น ศศิธร. 2019. “การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารบัณฑิตวิจัย 10 (2):55-72. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/189949.