เข็มทองจิราภรณ์, อมตาริยกุลวันทนา, and คุณากรพิทักษ์ประพรทิพย์. 2019. “The Superleadership of School Administrators Affecting the High Performance Organizations Under the Secondary Educational Service Area”. Journal of Graduate Research 10 (1), 97-113. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/168749.