แก้ววรา เ.; มณีโกศล ช.; อินทะยะ ย. การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 168–181, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96261. Acesso em: 26 พ.ค. 2022.